Nazad na početnu

Prijava prebivališta deteta u SUP-u

Prijava prebivališta novorođenčadi u SUP-u

Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u Sekratarijatu unutrašnjih poslova, da bi im se izdalo uverenje o prebivalištu. Ovaj dokument neophodan je, na primer, za dobijanje roditeljskog dodatka ili za upis u jaslice.

Ko može da prijavi dete?

Bebu u SUP može da prijavi jedan od roditelja, ako ste venčani. Ako niste, treba oboje da budete prisutni.

Dokumenta za prijavu prebivališta novorođenčeta

  • čitko popunjen zahtev za prijavu prebivališta
  • izvod iz Matične knjige rođenih za dete (nosi se samo na uvid)
  • važeća lična karta roditelja koji prijavljuje dete (na uvid)
  • koliko su roditelji razvedeni i primerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloletno lice povereno na čuvanje, staranje i vaspitanje
  • dokaz o uplati od 300 dinara plus 70 dinara provizija ako uplaćijete u pošti:

Kako se popunjava uplatnica?

Svrha uplate: taksa
Primalac: Republička administrativna taksa
Žiro račun: 840 – 742221843 – 57
Model: 97
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta – OVDE pogledajte sve šifre opština u Srbiji

Prijava bebe nevenčanih roditelja

Ako niste venčani, da biste prijavili dete u SUP, morate oboje biti prisutni. Takođe, potrebno je da oboje priložite svoje lične karte.

Da li oba roditelja moraju biti prijavljena na istoj adresi?

Ukoliko ste prijavljeni na različitim adresama, morate se dogovoriti na čijoj će adresi dete biti prijavljeno. Na primer, ako se dete prijavljuje na adresu oca, majka treba da potpiše saglasnost da pristaje da se beba prijavi na tu adresu, a ne na onu koja piše u njenoj ličnoj karti. I obrnuto.

Pogledajte još