Back to homepage

Prednacrt zakona o pravima deteta

Ciljevi zakona o pravima deteta treba da budu sledeći:

  • Garantovanje i zaštita prava deteta u skladu sa Ustavom Republike Srbije, i drugim zakonima, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim ugovorima koje je potvrdila Republika Srbija;
  • Garantovanje i zaštita prava deteta u svim oblastima društvenog života za svako dete;
  • Uspostavljanje jedinstvenih kriterijuma i standarda za ostvarivanje najboljeg interesa deteta u svim oblastima života i razvoja deteta i stvaranje uslova za njihovu primenu;
  • Upostavljanje mera za ostvarivanje i zaštitu prava deteta;
  • Utvrđivanje posebnih prava deteta u postupcima u kojima deca učestvuju pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama koja vrše javna ovlašćenja,
  • Utvrđivanje osnovnih načela (posebnih garantija) u postupcima pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama koja vrše javna vlašćenja koji se tiču deteta.

Zakon o pravima deteta (prednacrt) – prava i obaveze

ikonica-pdf

Pogledajte još